Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Regulamin

PRZEWODNIK


Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gubinie


& 1


1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta i gminy.

2. Przy zapisie należy:

a) Okazać dowód osobisty lub paszport,
b) Wypełnić czytelnie kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, pracy, szkoły.

5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Biblioteki.

6. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.


& 2Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami miasta i gminy Gubin, pobiera się, przy zapisie, kaucję zwrotną w wysokości 50,-PLN, a przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek, kwotę równą co najmniej aktualnej wartości książki.


& 31. Jednorazowo można wypożyczać z Biblioteki 5 książek.

2. Książki beletrystyczne i popularnonaukowe wypożycza się na okres 1 miesiąca.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, po uprzednim zgłoszeniu, ustnym lub telefonicznym, przez czytelnika, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Jeżeli czytelnik potrzebuje książkę, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka na prośbę czytelnika stara się o jej sprowadzenie z innej placówki bibliotecznej, przy czym czytelnik opłaca koszty przesyłki pocztowej.

5. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.

6. Czasopisma z czytelni można wypożyczać do domu na okres 7 dni. Nie wypożycza się do domu najnowszych tytułów czasopism. Nie wypożycza się do domu, również dzienników.


& 4Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych.


& 51. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek. Zauważone przed ich wypożyczeniem uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe za zgubienia lub zniszczenia książki.

3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest zapłacić, co najmniej, podwójną wartość rynkową książki lub odkupić taka samą książkę. Wartość książek, określa bibliotekarz w kwocie nie mniejszej od jej aktualnej wartości rynkowej. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej, czytelnik reguluje należność za całość dzieła, przy czym nie nabiera praw własności do jego pozostałych tomów.


& 61. Kara za przetrzymywanie książek ponad określony termin oraz koszty upomnień kształtują się następująco:

a) pierwsze upomnienie - 5,-zł
b) drugie upomnienie - 10,-zł
c) trzecie upomnienie 15,-zł
d) upomnienie ostateczne 25,-zł
e) za przetrzymanie książek ponad ustalony termin i braku reakcji na upomnienie ostateczne, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 3,-zł od woluminu, za każdy miesiąc upływu terminu.

2. Jeżeli czytelnik mimo wysłanych upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


& 7Czytelnik nie stosujący się do do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Od decyzji dyrektora Biblioteki czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Miasta w Gubinie.
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 10.00-18.00, sobota: 10.00-15.00.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego