Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Walne Zebranie Sprawozdawcze

GUBIŃSKIE TOW. KULTURY - GTK


W dniu 19 czerwca 2015r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie, odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawcze Gubińskiego Towarzystwa Kultury

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania i powitanie gości

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (pełniącej także rolę Komisji Wnioskowej)
i stwierdzenie ważności zebrania

5. Sprawozdania:
a) Sprawozdanie z działalności Zarządu GTK za 2014r.
b) Sprawozdanie finansowe skarbnika GTK za 2014r.
c) Sprawozdanie finansowe GTK zgodnie z Ustawą o Rachunkowości za 2014r.
d) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej GTK za 2014r.

6. Dyskusja nad sprawozdaniami

7. Podjęcie Uchwał:
a) Uchwała nr 1 - o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego i Sprawozdania
z działalności Zarządu GTK za 2014r. oraz przeznaczeniu wyniku finansowgo

b) Uchwała nr 2 - o udzielenie absolutorium Zarządowi GTK

8. Sprawy różne

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

10. Zakończenie obrad

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego