Ułatwienia dostępu

Regulamin

 

Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie 

 

§ 1

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu potrzeb kulturalnych,  edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa.

2. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu.

3. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne. 

4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

6. Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:
    - osoby, które nie są zarejestrowane w Bibliotece,

    - osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki (zbiory biblioteczne, kary),

    - osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

    - osoby, które swoim zachowaniem zakłócają innym czytelnikom korzystanie z Biblioteki i dezorganizują pracę  Bibliotekarzy.

 

§ 2

1. Czytelnik zapisujący się do wypożyczalni winien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem, okazać aktualny dowód  tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

2. Przy zapisie osoby niepełnoletniej podstawą jest okazany dowód tożsamości jednego z rodziców lub osoby poręczającej.

3. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych.

4. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianach danych zawartych w karcie zapisu swoich, osoby  poręczającej, lub za którą poręcza.

5. Do elektronicznego udostępniania zbiorów służy karta czytelnika z kodem kreskowym, która upoważnia do korzystania ze zbiorów we wszystkich oddziałach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie. Utratę lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. Koszt wydania karty ponosi czytelnik.

6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą karty.

7. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć: 5 książek, 5 dokumentów elektronicznych, 5 czasopism (nie wypożycza się do domu najnowszych tytułów czasopism oraz dzienników). Zbiory biblioteczne wypożycza się na 1 miesiąc.

8. Biblioteka na prośbę czytelnika może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów.

9. Jeśli poszukiwana przez czytelnika książka znajduje się w zasobach innej biblioteki, Biblioteka może ją na prośbę czytelnika  sprowadzić. Czytelnik pokrywa koszty sprowadzenia i odesłania książki.

§

1. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania książek. Zauważone przed wypożyczeniem uszkodzenia należy zgłosić  bibliotekarzowi.

2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe ze zgubienia lub zniszczenia książki. W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest za nie zapłacić lub je odkupić. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej, czytelnik reguluje należność za całość dzieła, przy czym nie nabiera praw własności do pozostałych tomów.

§

1. Koszty upomnień za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad określony termin kształtują się następująco:

     - upomnienie pierwsze – 10,00 zł.

     - upomnienie drugie – 20,00 zł.

     - upomnienie ostatecznie – 30,00 zł.

2. Jeśli czytelnik mimo wysłanych upomnień odmawia zwrotu materiałów bibliotecznych lub uiszczenia należnych opłat Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek 10.00 - 18.00

wtorek 10.00 - 18.00

środa 09.00 - 17.00

czwartek 09.00 - 17.00

piątek 09.00 – 17.00

sobota 09.00 – 14.00

 

Strona internetowa Biblioteki:
www.biblioteka.gubin.pl

 

Ostatnio zmienianyśroda, 09 wrzesień 2020 09:47
Powrót na górę