Ułatwienia dostępu

Statut

To save Syria, bring Russia and Iran to the international discussion To save Syria, bring Russia and Iran to the international discussion

 STATUT

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 § 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn.zm./
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123/.
 4. Niniejszego statutu. 

§ 2

 1. Miejska Biblioteka Publiczna, zwana w dalszej części statutu „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 2. Biblioteka działa na obszarze gminy Gubin o statusie miejskim.
 3. Siedzibą Biblioteki jest miasto Gubin.
 4. Biblioteka może swoją działalnością objąć inny teren na podstawie odrębnego porozumienia organów samorządu /organizatorów/

 

§ 3

Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta Gubina.

 

§ 4

Biblioteka używa następujących pieczątek:

 1. podłużnej z pełną nazwą, adresem, numerami telefonów, numerem NIP i numerem Regon,
 2. owalnej do oznaczania zbiorów bibliotecznych z pełną nazwą w otoku i nazwą wypożyczalni w środku pieczątki.

 

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

§ 5

 1. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa gminy Gubin o statusie miejskim oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 2. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

   1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu

   2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybliotecznych

   3) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej a także współdziałanie z archiwami w  tym zakresie

   4) popularyzowanie książki i czytelnictwa

   5) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 1. Ponadto Biblioteka może prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną.
 2. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust.5.
 3. Opłaty mogą być pobierane :

   1)  za usługi kserograficzne i wydruki komputerowe,

  2)  za wypożyczenia międzybiblioteczne,

  3) za wypożyczenie materiałów bibliotecznych z czytelni (kaucja zwrotna),

  4)  za nie zwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne,

  5) za zniszczone lub uszkodzone materiały biblioteczne

 1. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany jej przez Dyrektora.

 

§ 6

Biblioteka wykonując powierzone jej zadania organów samorządu gminy, współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami o charakterze kulturalnym.

 

Rozdział III

Organy Biblioteki

 

§ 7

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością.
 2. Przy Bibliotece może działać rada biblioteczna lub inny organ o charakterze doradczym i opiniodawczym.
 3. Organ, o którym mowa w ust.2 powołuje na czas określony lub nieokreślony oraz odwołuje Burmistrz Miasta Gubina na wniosek Dyrektora Biblioteki.

§ 8

 1. Dyrektora Biblioteki powołuje na czas określony lub nieokreślony i odwołuje Burmistrz Miasta Gubina po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych działających na terenie gminy Gubin o statusie miejskim.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Oświadczenie woli w imieniu Biblioteki składa jednoosobowo Dyrektor.
 4. Oświadczenie woli w imieniu Biblioteki w sprawach majątkowych wymaga współdziałania z księgowym Biblioteki.
 5. Organem wewnętrznej kontroli finansowej jest główny księgowy Biblioteki, zatrudniany i zwalniany przez Dyrektora Biblioteki.

 

Rozdział IV

Organizacja wewnętrzna Biblioteki

§ 9

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

§ 10

   Struktura organizacyjna Biblioteki obejmuje:

   1) Dział gromadzenia i opracowywania zbiorów.

   2) Dział udostępniania zbiorów, w skład którego wchodzą:

        - wypożyczalnia dla dorosłych,

       - czytelnia ogólna i czytelnia prasy ( z dostępem do internetu),

        - oddział pedagogiczny,

       - oddział dla dzieci,

        - czytelnia internetowa

 

§ 11

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.
 2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie. Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy.
 3. Czynności prawne związane ze stosunkiem pracy pracowników Biblioteki podejmuje Dyrektor.

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 12

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
 2. Przychodami Biblioteki są:

       - przychody z prowadzonej działalności usługowej, której zakres określony jest w §5 ust.5 niniejszego statutu

       - przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

       - dotacje, w tym dotacje z budżetu organizatora

       - środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

 1. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala organizator.
 2. Gospodarka finansowa Biblioteki prowadzona jest na zasadach określonych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej .

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 13

 1. Oceny pracy Biblioteki dokonuje Burmistrz Miasta Gubina.
 2. Dyrektor Biblioteki ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
 3. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 4. Likwidacja Biblioteki może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gubinie.
 5. Na 6 miesięcy przed dokonaniem likwidacji Biblioteki Rada Miejska w Gubinie zobowiązana jest podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach likwidacji.
 6. O przeznaczeniu mienia zlikwidowanej Biblioteki decyduje Rada Miejska w Gubinie.

§ 14

    Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

UCHWAŁA NR XXVI11.195.2021  RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie uaktualnia zapisy Uchwały nr 111/10/2002 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2002 r.

Wprowadzone zmiany merytoryczne uwzględniają faktyczny zakres działania Biblioteki.

 Celem zachowania przejrzystości dokumentu dotychczasowy tekst statutu został zastąpiony tekstem nowym.

Ostatnio zmienianyczwartek, 08 kwiecień 2021 09:42
Powrót na górę