Miejska Biblioteka Publiczna


Idź do treści

Menu główne:


Statut

PRZEWODNIK

S T A T U T
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie


Rozdział I
Postanowienia ogólne
:§ 1Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./
2.Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn.zm./
3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej / j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123/.
4. Niniejszego statutu.


§ 21.Miejska Biblioteka Publiczna, zwana w dalszej części statutu „Biblioteką” jest
samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą w obrębie
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka działa na obszarze gminy Gubin o statusie miejskim.
3. Siedzibą Biblioteki jest miasto Gubin.
4 Biblioteka może swoją działalnością objąć inny teren na podstawie odrębnego
porozumienia organów samorządu /organizatorów/.


§ 3Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta Gubina.


§ 4Biblioteka używa pieczęci i pieczątki z treścią: „Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie”.Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki


§ 51.Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa gminy Gubin o statusie miejskim oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2.Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1)gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
2)obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybliotecznych
3)prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie
4)popularyzowanie książki i czytelnictwa
5)doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
3.Ponadto Biblioteka może prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną,
naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-
metodyczną.
4.Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust.5.
5.Opłaty mogą być pobierane :
1)za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia
międzyblioteczne
2)za wypożyczenia materiałów audiowizualnych
3)w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne
4)za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych
5)za uszkodzenia, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych
6.Wysokość opłat, o których mowa w ust.5 pkt.1 i 2 nie może przekraczać kosztów wykonania.
7. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany jej przez Dyrektora.


§ 6


Biblioteka wykonując powierzone jej zadania organów samorządu gminy, współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami o charakterze kulturalnym.


Rozdział III
Organy Biblioteki§ 71.Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością.
2.Przy Bibliotece, jej filiach może działać rada biblioteczna lub inny organ o charakterze doradczym i opiniodawczym.
3.Organ, o którym mowa w ust.2 powołuje na czas określony lub nieokreślony oraz odwołuje Burmistrz Miasta Gubina na wniosek Dyrektora Biblioteki.


§ 8


1.Dyrektora Biblioteki powołuje na czas określony lub nieokreślony i odwołuje Burmistrz Miasta Gubina po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych działających na terenie gminy Gubin o statusie miejskim.
2.Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Biblioteką i reprezentuje ją na
zewnątrz.
3. Oświadczenie woli w imieniu Biblioteki składa jednoosobowo Dyrektor.
4. Oświadczenie woli w imieniu Biblioteki w sprawach majątkowych wymaga
współdziałania z księgowym Biblioteki.
5.Organem wewnętrznej kontroli finansowej jest główny księgowy Biblioteki,
zatrudniany i zwalniany przez Dyrektora Biblioteki.


Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna Biblioteki


§ 9


Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.


§ 101. Struktura organizacyjna Biblioteki obejmuje:
1)Dział gromadzenia i opracowywania

2)Dział udostępniania zbiorów, w skład którego wchodzą;
dział dla dorosłych
dział dla dzieci
3)Filię Biblioteki zlokalizowaną w Gubinie, os. E.Plater 9c.

3.Zakres działania filii Biblioteki przewidziany jest w § 5 ust.2 pkt 2 niniejszego statutu, za wyjątkiem prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych.


§ 111.W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz
obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści innych
zawodów związanych z działalnością biblioteczną.
2.Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje
bibliotekarskie. Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy.
3.Czynności prawne związane ze stosunkiem pracy pracowników Biblioteki podejmuje
Dyrektor.


Rozdział V
Gospodarka finansowa


§ 12


1.Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych
przychodów.
2.Przychodami Biblioteki są:
przychody z prowadzonej działalności usługowej, której zakres określony jest w §5 ust.5 niniejszego statutu
przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
dotacje, w tym dotacje z budżetu organizatora
środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.
3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala organizator.
4. Gospodarka finansowa Biblioteki prowadzona jest na zasadach określonych w
Rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej .


Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 13


1.Oceny pracy Biblioteki dokonuje Burmistrz Miasta Gubina.
2.Dyrektor Biblioteki ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
3. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
4. Likwidacja Biblioteki może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gubinie.
5. Na 6 miesięcy przed dokonaniem likwidacji Biblioteki Rada Miejska w Gubinie
zobowiązana jest podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach
likwidacji.
6. O przeznaczeniu mienia zlikwidowanej Biblioteki decyduje Rada Miejska w Gubinie.

§ 14
Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego